In mijn aanbod maak ik onderscheid tussen coaching en begeleiding. Coaching is gericht op professionele ontwikkeling, vooral bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de sociaal agogische sector. Begeleiding is gericht op persoonlijke ontwikkeling, vooral bedoeld voor mensen met vraagstukken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, relaties en identiteit. Voor beide richtingen werk ik met een integrale aanpak. Dit is het benaderen van vraagstukken gecombineerd vanuit geestelijk, lichamelijk, emotioneel en mentaal perspectief.

Aan cliënten stel ik de voorwaarde dat zij voldoende in staat zijn om zelfstandig keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen m.b.t. de processen die zij in het traject met mij aangaan en de doorwerking daarvan in hun leven.

Bij het realiseren van een aanbod kan ik gebruik maken van:

Concentratie oefeningen op de wisselwerking tussen lichaam, geest, emotie en verstand. Bewustwording van patronen hierin en oefenen met nieuwe gezichtspunten en structuren geeft u mogelijkheden om uw functioneren te beïnvloeden ten gunste van uw ontwikkeling.

Systemisch werk gericht op de wisselwerking tussen identiteit en psychosociale dynamiek. Door bewust te worden van aansturende krachten uit uw sociale bedding krijgt u mogelijkheden om tot vrije keuzes te komen in het volgen van uw eigen gezonde weg. Hierin speelt uw familieachtergrond doorgaans een belangrijke rol. Ook factoren buiten het familiesysteem, zoals ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen uit recente tijden tot in de verre historie, kunnen een sturende invloed hebben bij de identiteitsontwikkeling. De opbouw van identiteit wordt dikwijls beïnvloed door deze systemische dynamiek. Deze invloed kan onbewust ongunstige effecten hebben op de persoonlijkheidsontwikkeling. Inzicht hierin krijgen kan verwarringen op identiteitsniveau ophelderen en nieuwe mogelijkheden openen.

Lichaamsgericht werk gericht op bewust worden van de lichamelijke reacties op omstandigheden, die voor u een onderwerp van aandacht zijn. Dikwijls wordt aandacht voor de taal van het lichaam  binnen deze omstandigheden overgeslagen of als hinderlijk genegeerd i.p.v. op zijn waarde en betekenis gelezen, begrepen en gehanteerd. Het leren kennen en hanteren hiervan geeft dikwijls nieuwe perspectieven op een gezonde ontwikkeling.

Methodische gesprekken gericht op ondersteuning van uw functioneren. Deze gesprekken kan ik inzetten, wanneer uw onderwerp om ordening, inzicht en verwerking vraagt. Deze gesprekken doe ik individueel met u en indien nodig ook samen met een betrokken partner, ouder of kind, collega of werkgever. Dit kan uiteraard alléén wanneer u en die ander hier aan mee willen werken.  Wanneer tijdens het traject blijkt dat uw vragen in hoge mate voortkomen uit de relatie met een ander, kan de mogelijkheid om die ander bewust bij uw traject te betrekken een goed middel blijken om tot verbetering te komen.